PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN KEGIATAN REMEDIAL BAHASA JAWA DI SMP NEGERI 1 GRINGSING KABUPATEN BATANG


Lita Dwi Ariyanti, 2102407033 (2011) PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN KEGIATAN REMEDIAL BAHASA JAWA DI SMP NEGERI 1 GRINGSING KABUPATEN BATANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN KEGIATAN REMEDIAL BAHASA JAWA DI SMP NEGERI 1 GRINGSING KABUPATEN BATANG]
Preview
PDF (PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN KEGIATAN REMEDIAL BAHASA JAWA DI SMP NEGERI 1 GRINGSING KABUPATEN BATANG) - Published Version
Download (213kB) | Preview

Abstract

Ariyanti, Lita Dwi. 2011.Perencanaan Kegiatan Remedial Bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Gringsing Kabupaten Batang.Skripsi Program Studi Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:Drs. Agus Yuwono, M. Si, M.Pd., Pembimbing II: Mujimin, S. Pd. Kata kunci : perencanaan remedial Guru nganakake kegiatan tindak lanjut arupa program pengayaan lan remedial sawise nindakake program evaluasi. Pengayaan yaiku kegiatan sing ditindakake kanggo ningkatake prestasi belajar siswa. Beda karo program remedial, kegiatan kuwi ditindakake kanthi nggarap maneh soal ulangan utawa nggarap tugas saka guru ing sak njabane jam pelajaran. Kegiatan remedial perlu disiapake supaya asile bisa kaya sing dikarepake. Nanging, nyatane durung kabeh sekolahan nindakake program remedial. Sakliyane kuwi kanggo sekolah sing wis duwe program remedial durung pati nggatekake program kasebut. Bab iki sing ndadekake dasar panaliten. Sakdurunge nindakake kegiatan remedial luwih becik guru nyiapake rencana utawa langkah-langkah sing kudu ditindakake kanggo pelaksanaan remedial. Wiwit tahun-tahun kepungkur nganti saiki, perencanaan remedial durung ditindakake kanthi maksimal, kamangka akeh siswa sing ora bisa nuntasake KKM sing wis ditemtokake saka sekolah saengga informasi babagan perencanaan remedial isih kurang. Saka perkara kuwi, mula prelu dianakake panaliten sing ana gegayutane karo babagan kasebut. Undering panaliten yaiku langkah–alngkah perencanaan kegiatan remedial basa Jawa sing digunakake guru basa Jawa ing SMP Negeri 1 Gringsing Kabupaten Batang. Ancas panaliten iki yaiku bisa ngandharake langkah-langkah perencanaan kegiatan remedial basa Jawa ing SMP Negeri 1 Gringsing Kabupaten Batang. Panaliten iki nggunakake teori saka buku karangan M. Surya sing ngandharake bab langkah umum perencanaan remedial. Sakjrone teori kuwi nyebutake apa wae sing kudu disiapake sakdurunge nindakake kegiatan remedial. Pendekatan panaliten sing digunakake yaiku pendekatan kualitatif kanthi metode deskripsi. Sumber datane yaiku dokumen analisis ulangan harian kelas VII lan guru mata pelajaran basa Jawa. Data sing dijupuk ing panaliten iki yaiku langkah-langkah perencanaan kegiatan remedial bahasa Jawa ing SMP Negeri 1 Gringsing Kabupaten Batang. Data dikumpulake kanthi teknik wawancara lan dokumentasi. Teknik analisis data ing panaliten iki yaiku nganalisis data nganti nemokake gunggunge siswa sing kudu diremedi, sifat lan jinise kesulitan, latar belakang utawa sebab-sebab kesulitan, usaha bantuan, wektu pelaksanaan, lan manekawarna alangan sing dialami guru basa Jawa nalika nggawe rencana utawa langkah-langkah perencanaan remedial. Asil panaliten iki yaiku data langkah-langkah perencanaan kegiatan remedial basa Jawa. Langkah-langkah kasebut ing antarane, nganalisis biji, netepake peserta remedi, netepake jinis kesulitan belajar, netepake latar belakang kesulitan, netepake jinis usaha bantuan, lan wektu pelaksanaan. Umume, sebab xi xi kesulitan belajar siswa merga ora kulina nggunakake basa Jawa kanthi bener lan kangelan ing bab ngapalake bentuk-bentuk huruf Jawa. Usaha bantuan sing diwenehake guru umume yaiku nggladhi para siswa supaya luwih akeh nggunakake basa Jawa kanthi nindakake pacelathon karo kanca sebangku utawa karo uwong sing luwih tuwa nalika ing omah. Ing babagan pemahaman huruf Jawa guru luwih ningkatake media utawa alat peraga nganggo kartu huruf supaya siswa luwih gampang anggone sinau. Panjuring sing bisa diaturake yaiku: 1) Luwih becik yen guru nggatekake wektu nalika ngandharake materi supaya bisa ngrampungake KBM jumbuh karo wektu sing wis ditemtokake saengga program remedial bisa kaleksanan. (2) Guru luwih becik nggatekake jumbuhe bahan ajar utawa materi karo evaluasi supaya bisa minimalake kegiatan remedi. (3) Guru luwih becik nambahi jam remedy ing sak njabane jadwal sing wis ditemtokake sekolah kanggo ngatasi siswa sing remedi luwih saka sak mapel. (4) Guru luwih becik nggatekake wektu kanggo nindakake pendekatan individual marang siswa sing dianggep beda (siswa sing prestasine rendah) supaya bisa menehi usaha bantuan sing trep kanggo siswa kasebut.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: perencanaan remedial
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures > PI1 Indonesia > Pendidikan Bahasa dan Sastra
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Fakultas: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa (S1)
Depositing User: Users 3264 not found.
Date Deposited: 14 Nov 2011 02:04
Last Modified: 14 Nov 2011 02:04
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/7067

Actions (login required)

View Item View Item