REFERENSI DALAM WACANA HUMOR BERBAHASA JAWA “CURANMOR” (CURAHAN PERASAAN DAN HUMOR) DI SIARAN YES RADIO CILACAP


Akalili „Abidah Yusri Khairina, 2601411095 (2015) REFERENSI DALAM WACANA HUMOR BERBAHASA JAWA “CURANMOR” (CURAHAN PERASAAN DAN HUMOR) DI SIARAN YES RADIO CILACAP. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

[thumbnail of 2601411095-S.pdf]
Preview
PDF - Published Version
Download (1MB) | Preview

Abstract

Wacan lisan basa Jawa duwe sawetara unsur padha dene wacan tulis. Wacan lisan duwe sawetara unsur kayata paraga kang nindakake, kang nandhang awit saka tumindak, tumindak sing dilakoni paraga, wektu tumindak kang dilakoni, lan papan panggonane. Unsur-unsur kasebut kerep dibolan-baleni kanggo nyethakake teges. Unsur kang dibolan-baleni mau diarani referensi. Referensi yaiku salah sijine jinis kohesi gramatikal awujud satuan lingual tartamtu kang njumbuh satuan lingual liyane kang manggon ana ngarep utawa mburine. Siaran radio “Curanmor” yaiku tuturan lisan kang kalebu wacan lisan basa Jawa kang apik kanggo diteliti amarga basa kang khas kang digunakake siaran kasebut. Siaran “Curanmor” kasebut migunakake dialek Banyumas kenthel supaya masyarakat kehibur. Ana ing siaran kasebut akeh unsur-unsur kang dibolan-baleni kanggo nyethakake teges mula panganggo penanda referensial ing siaran kasebut duweni variasi kang akeh. Underaning prakara kang dirembug ing panaliten iki yaiku (1) jinis penanda referensial apa kang ana ing wacan humor basa Jawa “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) ing siaran Yes Radio Cilacap lan (2) wujud penanda referensial apa kang ana ing wacan humor basa Jawa “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) ing siaran Yes Radio Cilacap? Ancase panaliten iki yaiku (1) njlentrehake jinising penanda referensial kang ana ing wacan humor basa Jawa “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) ing siaran Yes Radio Cilacap lan (2) njlentrehake wujud penanda referensial kang ana ing wacan humor basa Jawa “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) ing siaran Yes Radio Cilacap. Panaliten iki duwe guna teoretis lan praktis. Panaliten iki migunakake teori penanda referensial utawa acuan, wujud penanda referensial, referensi ing dialek Banyumas, lan wacan lisan. Panaliten iki migunakake pendekatan analisis wacana. Saliyane iku, panaliten iki uga migunakake pendekatan deskriptif lan kualitatif. Sumber dhata ing panaliten iki yaiku sumber dhata lisan “Curanmor” kang ana ing siaran Yes Radio Cilacap kang awujud mp3 kang ditulisake maneh awujud tulisan kang duweni referensi. Metode pangumpulan dhata kang digunakake yaiku metode dokumentasi, metode semak lan teknik cathet. Metode analisis dhata panaliten iki migunakake metode agih. Metode penyajian analisis dhata kang digunakake yaiku metode informal. Asil panaliten iki nuduhake yen ana saperangan jinis lan wujud penanda referensial ing wacan humor basa Jawa “Curanmor”. Jinising penanda referensial ing wacan humor basa Jawa “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) ing siaran Yes Radio Cilacap adhedhasar acuan yaiku eksofora lan endofora, referensi adhedhasar satuan lingual yaiku referensi persona, demonstratif, lan komparatif, lan adhedhasar wujude yaiku referensi kanthi jeneng, referensi kanthi tembung ganti, lan referensi kanthi pelesapan. Dene wujud penanda referensial persona I tunggal ing wacan humor basa Jawa “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) ing siaran Yes Radio Cilacap yaiku nyong „saya‟, inyong „saya, aku „saya, kula „saya‟, -ku „-ku‟, tek- „ku-„, lan wujud penanda referensial persona I jamak yaiku dhewek „kita‟. Wujud penanda referensial persona II tunggal kayata rika „kamu‟, kowe „kamu‟, -mu „-mu‟, panjenengan „anda‟, njenengan „anda‟, lan wujud penanda referensial persona II jamak yaiku kowe-kowe padha „kalian semua‟. Dene wujud penanda referensial persona III tunggal yaiku dheweke „dia‟, -e/-ne „-nya‟, lan wujud penanda referensial persona III jamak yaiku dheweke „mereka‟. Wujud penanda referensial penunjukan wektu kayata mengko „nanti‟, wingi „kemarin‟, mau „tadi‟, miki „tadi‟, gemiyen „dulu‟, biyen „dulu‟, siki „sekarang, ngesuk „besok‟, esuk „pagi‟, awan „siang‟, sore „sore‟, esuk-esuk „pagi-pagi‟, awan-awan „siang-siang‟, wengi-wengi „malam-malam‟, wujud penanda referensial panggon kayata kae „itu‟, ngeneh „sini‟, nganah „sana‟, kiye „ini‟, kene „sini‟, kana „sana‟, lan wujud pembanding yaiku kaya „seperti‟. Panaliten iki mung ngrembug bab aspek gramatikal wacan yaiku jinis lan wujud penanda referensial kang ana ing wacan humor “Curanmor”. Mula saka iku, muga-muga ana panaliten luwih jero babagan wacan lisan basa Jawa utamane kang nganggo dialek Banyumas, ora mung panaliten penanda referensial, ananging uga nganggo kajian liyane. Wacana lisan berbahasa Jawa memiliki beberapa unsur layaknya wacana tulis. Wacana lisan memiliki beberapa unsur, seperti pelaku perbuatan, penderita perbuatan, pelengkap perbuatan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, waktu perbuatan, dan tempat perbuatan. Pengulangan unsur-unsur tersebut sering dilakukan guna memperjelas makna. Pengulangan tersebut disebut referensi. Referensi atau pengacuan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang berada di depan atau di belakangnya. Siaran radio “Curanmor” merupakan tuturan lisan yang merupakan sebuah wacana lisan berbahasa Jawa yang menarik untuk diteliti mengingat kekhasan bahasa yang digunakan bagi para pendengar. Siaran “Curanmor” tersebut menggunakan dialek Banyumas yang kental guna menghibur masyarakat. Pada siaran tersebut banyak pengulangan unsur-unsur yang dilakukan guna memperjelas makna sehingga penggunaan penanda referensial dalam siaran tersebut banyak memiliki variasi. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) jenis penanda referensial apa yang terdapat pada wacana humor “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) di siaran Yes Radio Cilacap? (2) wujud penanda referensial apa yang terdapat pada wacana humor “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) di siaran Yes Radio Cilacap? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan jenis penanda referensial yang terdapat pada wacana humor “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) di siaran Yes Radio Cilacap dan (2) mendeskripsikan wujud penanda referensial yang terdapat pada wacana humor “Curanmor” (curahan perasaan dan humor) di siaran Yes Radio Cilacap. Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis. Penelitian ini juga menggunakan teori penanda referensial atau pengacuan, wujud penanda referensial, referensi dalam dialek Banyumas, dan wacana lisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana. Selain itu, juga menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data lisan “Curanmor” di siaran Yes Radio Cilacap yang berbentuk mp3 yang kemudian dituliskan kembali dalam bentuk tulisan yang mengandung referensi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode simak dengan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode agih. Metode penyajian analisis data yang digunakan adalah metode informal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis dan wujud penanda referensial dalam wacana humor berbahasa Jawa “Curanmor”. Adapun jenis penanda referensial di wacana humor berbahasa Jawa “Curanmor” di siaran Yes Radio Cilacap berdasarkan acuannya yakni pengacuan eksofora dan pengacuan endofora, berdasarkan satuan lingualnya meliputi referensi persona, demonstratif, dan komparatif, selanjutnya berdasarkan bentuknya yaitu referensi dengan nama, referensi dengan kata ganti, dan referensi dengan pelesapan. Wujud penanda referensial dalam “Curanmor” sedikit berbeda dengan wujud penanda referensial dalam bahasa Jawa baku. Adapun wujud penanda referensial dalam wacana lisan berbahasa Jawa “Curanmor” persona I tunggal meliputi nyong „saya‟, inyong „saya, aku „saya, kula „saya‟, -ku „-ku‟, tek- „ku-„, sedangkan wujud penanda referensial persona I jamak yaitu dhewek „kita‟. Wujud penanda referensial persona II tunggal mencakup rika „kamu‟, kowe „kamu‟, -mu „-mu‟, panjenengan „anda‟, njenengan „anda‟, dan wujud penanda referensial persona II jamak yakni kowe-kowe padha „kalian semua‟. Wujud penanda referensial persona III tunggal meliputi dheweke „dia‟, -e/-ne „-nya‟, sedangkan wujud penanda referensial III jamak yaitu dheweke „mereka‟. Wujud penunjukan waktu mencakup mengko „nanti‟, wingi „kemarin‟, mau „tadi‟, miki „tadi‟, gemiyen „dulu‟, biyen „dulu‟, siki „sekarang, ngesuk „besok‟, esuk „pagi‟, awan „siang‟, sore „sore‟, esuk-esuk „pagi-pagi‟, awan-awan „siang-siang‟, wengi-wengi „malam-malam‟, sedangkan wujud penunjukan tempat meliputi kae „itu‟, ngeneh „sini‟, nganah „sana‟, kiye „ini‟, kene „sini‟, kana „sana‟, dan wujud pembanding yakni kaya „seperti‟. Penelitian ini hanya membahas aspek gramatikal wacana yaitu jenis dan wujud penanda referensial pada wacana humor “Curanmor”. Oleh karena itu, diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai wacana lisan berbahasa Jawa terutama yang menggunakan dialek Banyumas, bukan hanya penelitian penanda referensial saja, tetapi juga menggunakan kajian yang lainnya.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Curanmor, wacana lisan berbahasa Jawa, referensi. Curanmor, wacan lisan basa Jawa, referensi.
Subjects: P Language and Literature > PN Literature (General) > PN1990 Broadcasting
P Language and Literature > PN Literature (General) > PN2000 Dramatic representation. The Theater
Fakultas: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa (S1)
Depositing User: muhamad slamet unnes
Date Deposited: 13 Nov 2015 11:52
Last Modified: 13 Nov 2015 11:52
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/22121

Actions (login required)

View Item View Item