PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENUNJANG PEMBELAJARAN MEMBACA INDAH TEMBANG DOLANAN PADA SISWA KELAS II SD


Siti Fatmawati Utami, 2601409039 (2013) PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENUNJANG PEMBELAJARAN MEMBACA INDAH TEMBANG DOLANAN PADA SISWA KELAS II SD. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENUNJANG PEMBELAJARAN MEMBACA INDAH TEMBANG DOLANAN PADA SISWA KELAS II SD]
Preview
PDF (PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENUNJANG PEMBELAJARAN MEMBACA INDAH TEMBANG DOLANAN PADA SISWA KELAS II SD)
Download (1MB) | Preview

Abstract

Anane materi maca endah tembang dolanan dadi salah sawijine cara nglestarikake budaya Jawa awujud tembang dolanan. Ancase pasinanon iki supaya siswa bisa maca wacan (tembang dolanan) kanthi pocapan lan lagu kang trep. Ing pasinaon biyasane guru kangelan ngenani cara ngajarke materi maca endah tembang dolanan. Sakliyane kuwi media sing dienggo mung wujud buku sing isine tulisan cakepan tembang dolanan lan ndadekake siswa kurang seneng. Media sing digunakake kudu luwih variatif lan bisa ndadekake siswa seneng. Pramila, perlu dikembangake media pasinaon maca endah tembang dolanan. Adhedhasar andharan kuwi, perkara ing panaliten iki yaiku kepriye carane ngembangake media audio visual kanggo pasinaon maca endah tembang dolanan ing siswa kelas II SD. Ancase panaliten iki yaiku ngembangake media audio visual kanggo pasinaon maca endah tembang dolanan ing siswa kelas II SD. Panaliten iki nggunakake dhasar panaliten lan pengembangan (Research & Development). Panaliten iki kaperang dadi pitung tahap, yaiku (1) pengumpulan informasi, (2) analisis kebutuhan, (3) merancang prototipe awal, (4) validitas prototipe/uji ahli, (5) revisi prototipe, (6) ujicoba produk, lan (7) produk akhir. Data ngenani kabutuhan media dibeberake kanthi cara deskriptif kualitatif kayata, memfokuskan data angket kebutuhan lan mentransformasikan data mentah dadi bentuk desain media. Data uji ahli prototipe dibeberake nggunakake teknik deskriptif prosentase. Asile panaliten miturut biji saka ahli media yaiku 82,95% kalebu apik lan saka ahli materi yaiku 75% kalebu cukup. Sawise kuwi prototipe didandani miturut pamanggih saka ahli. Ananging, ora kabeh pamanggihe ahli didadekake dhasar kanggo ndandani amarga paneliti nduweni reng-rengan, desain, lan tanggepan dhewe. Produk kang wis direvisi banjur diujike marang siswa kelas II Al-Ghazaly SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Saka asil uji kuwi bisa dimangerteni yen presentase kuwi munggah 10,02% saka biji rata-rata 69,83 dadi 76,83. Panaliten iki perlu dikembangake maneh supaya bisa ngasilake produk anyar sing luwih apik lan nyenengke kanggo pasinaon maca endah tembang dolanan.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: pengembangan media audio visual, membaca indah, tembang dolanan.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
M Music and Books on Music > MT Musical instruction and study
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures > PI1 Indonesia > Javanese Language and Literature
Fakultas: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa (S1)
Depositing User: Users 23382 not found.
Date Deposited: 06 May 2014 12:17
Last Modified: 06 May 2014 12:17
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/19670

Actions (login required)

View Item View Item